NIE dla komercjalizacji uczelni!

1 marca, 2010

Spal traktat boloński

Filed under: brak — Talib feminista @ 7:14 pm

bolognaburns.org

11-tego i 12-tego marca 2010 roku ministrowie edukacji 46-ściu krajów europejskich będą świętować w Wiedniu i Budapeszcie 10-tą rocznicę Procesu Bolońskiego. Biorąc pod uwagę obecną sytuację i toczące się protesty na wielu europejskich uniwersytetach, świętowanie to jest farsą.

Proces Boloński nie tylko jawnie nie osiągnął uzgodnionych celów poprawy mobilności; doprowadził także do zwiększenia ograniczeń w studiowaniu i w życiu studentów, a także zwiększył selektywność w dostępie do wyższej edukacji.

Fakt, że cały ten proces ma u podstawy rozumienie edukacji jako jedynie produkcji siły roboczej pod dyktat rynku, oddzwierciedlają jego uzgodnione cele. Dlatego naszym celem jest nie tylko mierzenie sukcesów i porażek Procesu Bolońskiego, ale także zakwestionowanie tego procesu oraz jego podstaw. Studia magisterskie i doktoranckie jako programy elitarne, które w szczególności wykluczają kobiety, wprowadzenie opłat za studia i niedofinansowywanie uniwersytetów, jak również od-demokratyzowywanie wnętrza systemu są tego oczywistymi symptomami.

Trudna sytuacja finansowa uniwersytetów zwiększa wpływy korporacji na edukację i badania naukowe. Ukierunkowanie nauczania na korporacyjne interesy nie tylko dotyka uniwersytetów, ale całego sektora edukacji. Dlatego możliwości wewnętrznie zdeterminowanego, a zarazem krytycznego uczenia się zostały skrępowane.

Mając na uwadze tę fatalną sytuację nie widzimy powodu aby świętować wokół Procesu Bolońskiego. Ogólnoeuropejskie protesty studentów, nauczycieli i innych pokazują, że ekonomizacja edukacji jest skierowania przeciw ich interesom.

Powołaliśmy 4 grupy, które zajmują się różnymi aspektami nadchodzących wydarzeń:

Demonstracja
Wiedeń – 11. Marca, 15:00 Westbahnhof

Różne pomysły blokad są dyskutowane.

Strajk
Korzystając z okazji tego wydarzenia, planujemy co najmniej dwudniowy strajk uniwersytecki we współpracy z pracownikami dydaktycznymi.

Kontr-konferencja
Trwa 12 i 13 marca, w tej części chcemy pracować, dyskutować i otwarcie wymienić się doświadczeniami związanymi z Procesem Bolońskim oraz możliwymi lepszymi politykami edukacyjnymi.

Międzynarodowa mobilizacja
Dużą częścią wydarzenia powinno być także zebranie wszystkich protestujących z różnych krajów i dyscyplin w celu wypracowania wspólnej strategii.

Chcemy aby to wydarzenie było zorganizowane i prowadzone przez wszystkich protestujących razem. Dlatego właśnie wzywamy do udziału, nie tylko w czasie samego wydarzenia, ale także podczas przygotowań (np. przez wkład w kontr-konferencję itp.)

Razem pokażemy, że nie zgadzamy się na świętowanie procesu, który sprowadza edukację do produkcji kapitału ludzkiego!

Ten protest i jego dalszy rozwój żyje dzięki naszemu udziałowi!

Kontakt: Wiedeń – mobilization.bolognaburns@gmail.com

Źródło: cia.bzzz.net – niezależny serwis informacyjny, wiele więcej newsów o ruchach edukacyjnych można odnaleźć tam w kategorii edukacja/prawa dziecka.

Spotkanie dotyczące alternatywnej strategii reformy szkolnictwa wyższego

Filed under: brak — Talib feminista @ 12:21 pm

W związku z planowanymi zmianami w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce, jakich propozycje zostały zawarte w dwóch “konkurencyjnych” dokumentach – Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010 – 2020 autorstwa Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (tutaj) i Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020, przygotowanej przez firmę Ernst and Young na zamówienie Minister Kudryckiej (tutaj), zapraszamy doktorantów i studentów na spotkanie dotyczące utworzenia grupy roboczej, która zajęłaby się krytyczną analizą i oceną zawartych w ww. dokumentach propozycji, a w przypadku dostrzeżenia takiej potrzeby, podjęła próbę skonstruowania alternatywnego projektu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego. Spotkanie odbędzie się 5.03 o 18 w Instytucie Filozofii w pokoju 325.

za: http://strajk-doktorancki.bzzz.net

13 lutego, 2010

Dokument roboczy – do ruchów edukacyjnych na świecie

Filed under: brak — Talib feminista @ 7:27 pm

Wstęp:

Podczas międzynarodowego spotkania w Monachium (Niemcy) pod koniec listopada 2009 działacze ruchów edukacyjnych w Austrii, Niemczech i Hiszpanii zebrali się i opracowani ten dokument.

Zwracamy się do lokalnych grup w Europie i pozostałych częściach świata z prośbą o przedyskutowanie tego tekstu i przesłanie informacji zwrotnej na adres united4education@riseup.net. Wasze odpowiedzi będą publikowane na forum http://emancipating-education-for-all.org i dyskutowane we wspólnym gronie podczas Kongresu Edukacyjnego w Bochum w Niemczech w czerwcu 2010, w którym, mamy nadzieję, weźmie udział jak najwięcej z Was. Sprawą zasadniczą jest zbudowanie silnej sieci kontaktów pomiędzy środowiskami ruchów edukacyjnych. Naszym celem jest wywołanie dyskusji na temat koncepcji edukacji i zebranie jak najliczniejszych opinii lokalnych środowisk i grup po to, aby spróbować sformułować stanowisko odzwierciedlające jedność w różnorodności walki o wolną i emancypacyjną edukację.

Wizja:
Podstawą sformułowania wizji jest zadanie sobie pytania o rolę systemu edukacji w społeczeństwie. Ponadto ruch edukacyjny – zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym – powinien samodzielnie zdefiniować edukację i tę własną definicję starać się włączyć w obszar społecznego dyskursu edukacyjnego. Poniżej opisujemy podstawowe założenia wolnej i emancypacyjnej edukacji.
Wierzymy, że w przeciwieństwie do szkolenia, edukacja musi być krytyczna. Musi być bezpłatna i dostępna dla wszystkich jednostek, a jej zadaniem jest wzmacnianie ludzi w próbach zrozumienia i krytycznej refleksji nad konfliktami interesów, jakie ich otaczają, a także skłonienie ich do namysłu nad własną rolą w społeczeństwie i do jej aktywnego kreowania. W takim rozumieniu edukacja oznacza emancypację. Szkolenie z drugiej strony jest wyłącznie nabywaniem umiejętności przydatnych na rynku pracy. Wolna i emancypacyjna edukacja, która jest dostępna dla wszystkich, stanowi warunek wstępny każdego społeczeństwa uznającego się za demokratyczne, edukacja krytyczna jest bowiem katalizatorem partycypacji politycznej.

System edukacji – „zderzenie interesów”:

Postrzegamy system edukacji jako platformę różnorodnych interesów, które częściowo przeczą sobie nawzajem. Są wśród nich interesy ekonomiczne, interesy państwa, interesy instytucji religijnych. Wszystkie te trzy nurty są strukturalnie przeciwne interesowi zezwalania ludziom na decydowanie o kierunkach, jakie ich życie powinno obierać. Ten interes, w przeciwieństwie do wymienionych, nie został jeszcze zorganizowany. Emancypacja umożliwia ludziom samostanowienie o swoim życiu. Do działaczy związanych z edukacją krytyczną należy stworzenie ram organizacyjnych dla interesów emancypacyjnych i wzmocnienie ich pozycji w strukturach zastanych platform interesów. Obecnie dominujące interesy – zwłaszcza te natury ekonomicznej – mają charakter globalny. Dlatego też jesteśmy przekonani, że my możemy działać jedynie poprzez tworzenie sieci i jednoczenie się w walce w sposób globalny.

Wyrażamy naszą solidarność z wszystkimi, którzy walczą o wolną i emancypacyjną edukację na świecie.
– działacze z ruchów edukacyjnych w Austrii, Niemczech i Hiszpanii

tłum: abd

9 lutego, 2010

Wielka Brytania – okupacja przeciwko zwolnieniom na uniwersytecie

Filed under: brak — Talib feminista @ 7:13 pm

Wczoraj ponad 100 studentów okupowało Uniwersytet Sussex. Studenci postanowili okupować uniwersytet po zakończeniu wczorajszej demonstracji w obronie miejsc pracy. Uniwersytet zamierza zwolnić 115 osób.

Dziś może do nich dołączy więcej osób. O godz. 12:30 ma rozpocząć się nowy protest przed uniwersytetem.

http://defendsussex.wordpress.com/

27 stycznia, 2010

Wrocław protest doktorantek i doktorantów

Filed under: Zapowiedzi — Talib feminista @ 8:36 pm

27 stycznia o 9:45, a więc pół godziny przed rozpoczęciem Senatu UWr na placu Uniwersyteckim pod Gmachem Głównym uczelni rozpoczęła się pikieta doktorantów i doktorantek dotycząca złych warunków materialnych w jakich żyją. Mimo siarczystego mrozu (we Wrocławiu rano było około -15 stopni)w szczytowym momencie frekwencja wynosiła ponad 40 osób, uczestników i uczestniczek doktoratów z różnych wydziałów uczelni. Akcja przebiegała bardzo spokojnie. Rozdawano odezwę protestujących. Pod stojącym na placu pomnikiem nagiego szermierza zapalono znicze. Pikieta cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów.

Przewodniczący i wiceprzewodniczący rady samorządu doktoranckiego po około 40 minutach udali się na Senat. Władze uczelni uważają, że „nie mogą nic zrobić gdyż uniwersytet rozdziela jedynie środki z ministerstwa”, a jako źródło pieniędzy na życie dla osób na doktoracie wskazują „granty europejskie, ministerialne, i tzw. promotorskie”. Jest to nowa taktyka zbywania protestujących biorąc pod uwagę, że dotychczas dziekani odsyłali doktorantów i doktorantki do rektora, a rektor do dziekanów.

21 stycznia, 2010

Pogrzeb młodego naukowca

Filed under: Zapowiedzi — Talib feminista @ 10:45 pm

Dnia 27 stycznia podczas trwania Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się symboliczny pogrzeb młodego naukowca.

Doktoranci i doktorantki na UWr otrzymują za swoją pracę na rzecz uczelni od 7 lat niezmienioną stawkę stypendiów, która jest jednocześnie o 6 złotych wyższa od najniższej dopuszczanej przez Ustawę o Szkolnictwie Wyższym (1050zł). Na wydziałach humanistycznych wiele osób w ogóle nie otrzymuje pieniędzy od Uniwersytetu. Tymczasem rosnące koszty życia wpędzają dużą część z nich w ubóstwo. Starania o polepszenie bytu materialnego doktorantek i doktorantów trwają już blisko dwa lata, wobec braku możliwości porozumienia z władzami podjęto decyzję o prowadzeniu zaostrzającego się protestu, nie wykluczając możliwości strajku.

Przynieś ze sobą znicz i zapal go pod pomnikiem nagiego szermierza na placu Uniwersyteckim. Akcja potrwa od 9:45 do 11:00.

7 grudnia, 2009

Dyskusja „Reforma szkolnictwa wyższego – zysk kapitału, nędza studentów”

Filed under: Zapowiedzi — Talib feminista @ 11:40 am

Koło Naukowe Queer Studies Nic tak Samo oraz nieformalna inicjatywa edukacyjna zapraszają na dyskusję pt.

Reforma szkolnictwa wyższego – zysk kapitału, nędza studentów

na której zostaną omówione pomysły Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, a także ich konsekwencje dla studentów i naukowców.

środa (9.12) g.18:00
Instytut Filolgoii Angielskiej UWr s.404

3 grudnia, 2009

Niemcy: policja brutalnie zaatakowała kampus uczelni

Filed under: Zapowiedzi — Talib feminista @ 6:11 pm

Wczorajszego popołudnia prezydent Uniwersytetu Goethego we Franfurkcie nad Menem zagroził okupującym jeden z budynków uczelni, że wyegzekwuje prawo właśności siłą jeśli nie opuszczą go w 10 minut. Większość osób zdecydowała się zostać, znalazł się w tym gronie jeden profesor, który postanowił bronić budynku wraz z żakami. O godzinie 18:10 zaczął się policyjny szturm. Studenci i studentki oraz profesor zabarykadowali się w „sali balowej” i rozpoczęli seminarium „co to znaczy edukacja emacnypacyjna?”. Wkrótce potem policja włamała się do środka. Okna zostały zasłonięte by uniemożliwić mediom rejestrowanie zdarzenia. Wyrzucono również dziennikarzy z „sali balowej”. Wszystkie 130 osób wyniesiono. Kilkaset ludzi zebrało się w proteście na terenie kampusu i zostało zaatakowane pałkami przez policję. Jedna z protestujących ma połamane palce, kilka osób zostało przewiezionych do szpitala. Policja ścigała także pojedynczych aktywistów po mieście. Przynajmniej 2 osoby aresztowano. 300 zostało wylegitymowanych i sfotografowanych. Grożą im zarzuty o „naruszanie miru domowego”. Pierwsza manifestacja solidarności miała już miejsce w Marburgu. Odbyło się także spotkanie w innej zajętej przestrzeni we Frankfurcie by ustalić co dalej. Czekamy na Waszą solidarność kontakt przez emajl: info(awkółku)bildungsstreik-ffm.de

Rektorzy bardziej gorliwi niż Kudrycka

Filed under: Zapowiedzi — leszli @ 6:07 pm

Wczoraj na Posiedzeniu Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Warszawie w obecności Barbary Kudryckiej przedstawiono „pomysły rektorów” na edukację na poziomie wyższym.
Jak podaje nam Gazeta Wyborcza „pomysły” owe to:
– powszechne czesne za studia (na uczelniach publicznych do 1/4 kosztów nauki),
– dofinansowanie uczelni niepublicznych z budżetu państwa (przy zachowaniu prawa do pełnego czesnego)
– komercjalizacja uczelni publicznych.

– Uczelnia niepubliczna o dobrym potencjale, która z powodu np. niżu demograficznego miałaby kłopoty z utrzymaniem się, mogłaby zmienić swój status na publiczną – tłumaczył prof. Woźnicki. szef grupy ekspertów opracowujących program dla uczelni w perspektywie roku 2020 – Wówczas ciężar utrzymania tej uczelni przejęłoby państwo, dla „zabezpieczenie sieci edukacyjnej.
Rektorzy proponowali też bardziej zadaniowe finansowanie uczelni. – Nie tylko za to, że istnieją – mówił prof. Woźnicki.

Jednocześnie rektorzy chcą by uczelnie publiczne mogły być prywatyzowane co „umożliwiłoby im” pobieranie pełnego czesnego.

Masowe protesty studentek i studentów na całym świecie

Filed under: Tydzień Akcji "Odzyskaj swoją edukację" — leszli @ 6:03 pm

Posiadamy już więcej informacji o protestach z okazji Międzynarodowego Dnia Studenta\Studentki. Wspólnym mianownikiem wszystkich akcji był sprzeciw wobec komercjalizacji edukacji.

Akcje w niemieckim Essen skończył się starciami. Tamtejsza demonstracja skupiła 3000 osób z których zatrzymano aż 154. Łącznie we wszystkich miastach RFN protestowało prawie 90 tysięcy ludzi. Oto lista z szacunkową liczbą demonstrujących:

Aachen (2,000), Wiesbaden (10,000), Berlin (25,000; ), Heidelberg (2,500), Monachium (10,000), Mainz (3,000), Darmstadt (500), Osnabrück (2,000), Düsseldorf (4,000), Potsdam (1,000), Jena (1,500), Bonn (2,500), Bochum (700), Hannover (1,000), Kolonia (3,000), Regensburg (1,000), Freiburg (5,000; report), Karlsruhe (500), Duisburg/Essen (3,000) and Nürnberg (5,000)

We Włoszech protestowało jeszcze więcej bo 150 tysięcy ludzi w ponad 50 miastach.

Wiemy o największych demach: Rzym (10,000), Turyn (15,000), Genua (5,000), Neapol (10,000), Bari (7,000), Lecce (2,000), Florencja (3,000), Cosenza (3,000), Salerno (8,000)

Austria/Szwajcaria:

2000 ludzi manifestowało w Wiedniu, a w innych miastach Austrii miały miejsce mniejsze akcje.

Ulicami Genewy przeszło około 250 osób, po manifestacji próbowano zająć salę wykładową ale większość obecnych w niej studentów nie zgodziła się na to. Inaczej było w Bernie gdzie 300-400 osób zajęło salę na tamtejszym Uniwersytecie i Zurichu gdzie okupację rozpoczęło 500 aktywistek i aktywistów. Cały czas trwa okupacja również w Bazylei.

We Francji demonstracje miały miejsce w 26 miastach. Największe w Rouen (1,000), Grenoble (500), Rennes (400), Quimper (250), Dimard (150).

18-22 listopada w Kalifornii odbyły się serie demonstracji, okupacji oraz strajków studenckich w związku z podwyższeniem opłat za studia na uniwersytetach stanu Kalifornii. Uniwersytety stanu Kalifornii są uniwersytetami publicznymi, jednak opłaty za studia będą tam teraz sięgać ponad 10 tys. dolarów rocznie dla mieszkańców Kalifornii. Inni studenci zapłacą dużo więcej.

Akcje odbyły się w Los Angeles (UCLA), w Berkeley, Santa Cruz, Davis, Fresno, San Francisco State oraz San Francisco City College.

Podczas protestów na kampusie UCLA, używano wobec studentów paralizatorów, gazu pieprzowego i pałek. Policja palowała studentów na innych protestach, m.in. w Bekeley. 44 osób zostało zatrzymanych w Berkeley i 52 w Davis. W Berkeley jedna osoba została postrzelona gumową kulą. Areszty miały miejsce także w innych miastach.

W protestach w wielu miastach udział wzięli także pracownicy uniwersytetów.

Protesty odbyły się także w Indonezji. Kolejne zapowiadane są w Sierra Leone, Macedonii na Węgrzech i w Bangladeszu

Następna strona »

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.