NIE dla komercjalizacji uczelni!

Kwiecień 22, 2009

List do pracowników uczelni rozsyłany w ramach akcji

Filed under: Tydzień Akcji "Odzyskaj swoją edukację" — Talib feminista @ 5:26 pm

Wrocław, 21 kwietnia 2009r.

Szanowni Państwo,

Pracownice i Pracownicy uczelni

20 kwietnia rozpoczął się Międzynarodowy Tydzień Akcji „Odzyskaj swoją edukację!” i z tej okazji, my – studentki i studenci  chcemy zaprosić Państwa do otwartej debaty o systemie szkolnictwa wyższego jaki przyszło nam współtworzyć. Wierzymy, że naszą i Państwa troską jest przywrócenie uczelniom w Polsce roli zgodnej z wielowiekową tradycją uniwersytetów, odpowiadającej społecznemu zaufaniu, jakim nasi współobywatele obdarzają naukowców. Wierzymy, że wszystkim nam zależy na tym, by Uniwersytet nie był fabryką dyplomów, lecz silną społecznością, którą integruje otwarta i równa debata. Dla nas wszystkich ważne jest by Uniwersytet niezależny był od nacisków świata polityki i biznesu oraz by był miejscem, w którym prowadzone są badania, dyskusje i rozwijane teorie, niezależnie od ich rynkowej użyteczności czy politycznej poprawności. Musimy zatem ciągle przypominać, że Uniwersytet nie jest instytucją, której przeznaczeniem jest walka o przetrwanie na rynku kursów zawodowych, a naukowiec nie może być człowiekiem wciąż poszukującym sposobu na sprzedanie swoich umiejętności. Haniebny jest poziom nakładów na naukę w Polsce oraz czynienie z instytucji, na których spoczywa cywilizacyjna misja zakonów żebraczych u progów wielkiego biznesu lub nastawionych po prostu na rentowność fabryk dyplomów. Dzisiejszemu światu potrzebna jest społeczność uniwersytecka dążąca do rozwoju wiedzy o świecie i wiedzę tę jak najszerzej propagująca. Jeśli państwo ma służyć społeczeństwu to jego obowiązkiem jest finansowanie nauki w taki sposób, by nie tylko rozwijana była wiedza, ale także by równocześnie powstawały techniczne możliwości pozwalające czerpać ze skarbnicy owej wiedzy każdemu, najmniej zamożnemu nawet członkowi społeczeństwa. Pamiętajmy bowiem, że wiedza, którą naukowcy wciąż rozwijają i wzbogacają w badaniach i dyskusjach potrzebna jest w pierwszej kolejności tym, którzy ze społeczeństwa są najbardziej wykluczeni.

Zwarzywszy na to, że zarówno Państwo jak i my, studentki i studenci tworzymy wspólnotę, której celem jest dobro uczelni, zachęcamy Państwa do zabrania głosu w ramach odbywających się właśnie akcji, a także do ustosunkowania się do naszych postulatów, które brzmią następująco:

1. Radykalne zwiększenie państwowych nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe.

2. Zapewnienie pracownikom dydaktycznym oraz prowadzącym badania, a także bibliotekarzom i pracownikom technicznym godziwych i stabilnych warunków płacy i pracy, co przyciągnie na te stanowiska najlepszych specjalistów, pozwoli im na rozwój, a także pomoże ograniczyć plagę wieloetatowości.

3. Stworzenie takiego systemu wynagrodzeń i organizacji pracy dla kadry akademickiej, który pozwoli wszystkim prowadzącym zajęcia być dobrymi dydaktykami, co jak powszechnie wiadomo jest współcześnie niemożliwe bez utrzymywania kontaktów z międzynarodowym światem akademickim i bez prowadzenia badań.

4. Zatrudnianie doktorantów na umowy o pracę, na godziwych warunkach płacowych i z takim stopniem samodzielności, który odpowiada ich wysokim kwalifikacjom.

5. Budowa lokali mieszkaniowych dla asystentów.

6. Zwiększenie nakładów na informację naukową, dostęp do badań i publikacji obcojęzycznych, rozwój i poszerzenie kadry wysokokwalifikowanych bibliotekarzy i informatyków.

7. Budowa licznych i tanich akademików o wysokim standardzie. Gdy akademik nie będzie kojarzył się z brudem i hałasem studenci na pewno zechcą w nim zamieszkać. Powyższe, w połączeniu z wprowadzeniem talonów obiadowych i dofinansowaniem konkretnych usług dla mniej zamożnych studentów jest rozsądną alternatywą dla uprawianego obecnie na Uniwersytecie rozdawnictwa publicznych pieniędzy mylnie nazywanego „stypendiami socjalnymi”.

8. Zniesienie odpłatności za studia niestacjonarne. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której Uniwersytet dla reperowania swojego budżetu ucieka się do masowej produkcji odpłatnych dyplomów – tym bardziej, że na wielu wydziałach sprowadza się to do modelu, w którym pochodzący często z uboższych i słabiej wykształconych rodzin studenci niestacjonarni finansują bardziej elitarną edukację studentom z wyższych sfer.

9. Edukacja bez żadnych dodatkowych ukrytych opłat (płatne lektoraty języków obcych, wychowanie fizyczne, opłaty za legitymacje, dyplomy różnych stopni).

10. Zwiększenie nacisku na władze państwowe w sprawie przywrócenia 50% zniżki na wszystkie środki transportu publicznego.

11. Układanie planu studiów pod kątem ogólnego rozwoju studentów i studentek, tak by dać im możliwość stania się pełnoprawnymi i świadomymi uczestnikami debat publicznych i politycznych, a także życia społecznego w ogólności. Szkolnictwo wyższe musi stanowić uzupełnienie kulejącego szkolnictwa średniego.

12. Rezygnacja z pseudozawodowych kursów w trakcie studiów, które jeżeli nie ma się kadr i środków do ich prowadzenia są tylko marnowaniem cennych godzin dydaktycznych.

Liczymy na Państwa zaangażowanie. Wierzymy, że wyróżnikiem braci akademickiej jest umiejętność otwartej i równej dyskusji, a także odwaga cywilna w głoszeniu własnych poglądów. Zapraszamy Państwa do Miasteczek Edukacji Krytycznej, które przez jeden dzień, 22 kwietnia w godzinach 11-16 będą służyły za pole dyskusji, w której każdy, niezależnie od stanowiska w systemie edukacji, będzie mógł zabrać głos. Jedno miasteczko powstanie na Rynku u zbiegu ulic Wita Stwosza i Kuźniczej, drugie zaś na terenie kampusu Wydziału Nauk Społecznych (ul. Koszarowa 3).
Na 13 maja planowany jest panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości pod tytułem „Ostoja demokracji, ścieżka awansu, czy pole konfliktu? – Uniwersytet w dobie komercjalizacji”, o którego szczegółach postaramy się państwa wkrótce poinformować. Zdajemy sobie również sprawę, że Państwo dysponując autorytetem pracownika Uniwersytetu mogą indywidualnym działaniem przysłużyć się sprawie przywrócenia edukacji na poziomie wyższym jej właściwego znaczenia. Jeśli zechcą Państwo podjąć takie działania, powinni Państwo wiedzieć, że mają pełne poparcie naszego ruchu studenckiego.

Z poważaniem,

Studentki i studenci Uniwersytetu Wrocławskiego,

uczestnicy międzynarodowego ruchu studenckiego

na rzecz edukacji emancypacyjnej.

Reklamy

10 Komentarzy »

 1. czesc! kciuki! my tutak troché seplenimy, bo brak znaków polskich na klawiaturze w berlinie ale kciuki!

  mamy miec strajk uczniowsko-studencki w czerwcu (w niemczech). czy „wam” (czyli nam) tez by sié cos takieko udalo?

  Komentarz - autor: teeater — Maj 11, 2009 @ 7:05 pm | Odpowiedz

 2. czes. sluchajcie, gdybysmy nie znalezli czasu na to – ktos z was bylby w stanie szybko przetlumaczyc z niemieckeigo na polski?

  oto to tutaj: (strajk. studencko-uczniowski / edukacyjny, byc moze nawet europejski) :

  http://wiki.bildung-schadet-nicht.de/index.php/Appel_a_la_gr%C3%A9ve

  CALL FOR EDUCATION STRIKE 2009

  Die derzeitigen Zustände und Entwicklungen im Bildungssystem sind nicht weiter hinnehmbar! Weltweit sind Umstrukturierungen aller Lebensbereiche nicht mehr gemeinwohlorientiert, sondern den sogenannten Gesetzen des Marktes unterworfen. Seit ein paar Jahren ist auch das Bildungssystem in den Fokus solcher “Reformen” geraten: Bildungsgebühren und die Privatisierung treffen uns alle! Die Finanz- und Wirtschaftskrise zeigt deutlich, dass die Auswirkungen wettbewerbsorientierter Entscheidungskriterien verheerend sind. In vielen Ländern protestieren Menschen dagegen, so z.B. in Mexiko, Spanien, Italien, Frankreich und Griechenland. In diesem internationalen Zusammenhang steht der Bildungsstreik 2009. Der anhaltende Protest gegen Studiengebühren und Sozialabbau in den letzten Jahren hat bei den Verantwortlichen in Medien, Wirtschaft und Politik zu wenig Wirkung gezeigt. Deswegen rufen wir nun dazu auf, unsere demokratischen Rechte in Form eines bundesweiten Bildungsstreiks wahrzunehmen. Hier werden pluralistische Aktionsformen (Demonstrationen, Blockaden, Besetzungen etc.) ihren Platz finden. Während einer bundesweiten Aktionswoche vom 15.-19.06.2009 werden wir gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern im gesamten Bundesgebiet demonstrieren. Wir suchen das Bündnis mit vielen gesellschaftlichen Gruppen, wie Gewerkschaften und sozialen Bewegungen, die wir ausdrücklich einladen, mit uns zu protestieren, denn wir sind überall mit der gleichen Politik konfrontiert: An der Hochschule, in den Schulen und im Betrieb. Ziel des Bildungsstreiks ist es, eine Diskussion zur Zukunft des Bildungsystems anzuregen. Des Weiteren sollen Möglichkeiten einer fortschrittlichen und emanzipatorischen Bildungs- und Gesellschaftspolitk aufgezeigt und durchgesetzt werden. Dem Einfluss der maßgeblichen politischen und ökonomischen Interessen im Bildungsbereich setzen wir unsere Alternativen entgegen: selbstbestimmtes Lernen und Leben statt starrem Zeitrahmen, Leistungsdruck und Konkurrenzdruck, freier Bildungszugang und Abschaffung von sämtlichen Bildungsgebühren wie Studiengebühren, Ausbildungsgebühren und Kita-Gebühren, öffentliche Finanzierung des Bildungssystems ohne Einflussnahme der Wirtschaft unter anderem auf Lehrinhalte, Studienstrukturen und Stellenvergabe und Demokratisierung und Stärkung der Mit- und Selbstverwaltung in allen Bildungseinrichtungen. Wir, die Projektgruppe Bildungsstreik 2009, rufen zur Bildung regionaler und lokaler Bündnisse auf. Bringt Euch in unsere bundesweiten Planungen ein: Ein anderes Bildungssystem ist möglich – und dringend nötig! Projektgruppe Bildungsstreik 2009

  Strike Call

  The conditions and deployment of the educational system are unbarable anymore! Worldwide the restructuring of all spheres of life are not oriented by public welfare and common good, but forced under the law of the market. Since a few years also the educational system fell into the focus of such „reforms“: tuition fees and privatization hit everyone of us. The financial and economical crisis shows obviously, that the effects of market competition controlled decisions are disastrous. In many countries people protest against this: in Mexico, Spain, Italy, France and Greece. The education strike 2009 has to be seen as standing in correlation with these protests. The ongoing protest against tuition fees and cutbacks in social sector during the last years has shown small impact on the persons in charge in media, economy and politics. That´s why we now call up to seize our democratic rights in the form of a federal strike. Pluralistic action forms (manifestations, blockades, occupations) will be parts of it. During a federal action week (June 15th – 19th 2009) we will demonstrate together with pupils in the whole federal territory. We seek for an alliance with many societal groups – like workers’ unions and social movements, who we explicitly invite to protest with us. We are confronted with the same politics in many areas: at universities, in the schools, in the factory. The education strike aims at an encouragement of a discussion about the future of the educational system. Moreover, the options of progressive and emancipating education and social politics shall be illustrated and enforced. We oppose the influence of significant political and economical interests in the educational sector, reinforcing our alternatives:

  – self-determined learning and living instead of rigid timespans, an ongoing pressure to perform and competitive pressure

  – free access to education and a total abolition of tuition fees in any form

  – public financing of the educational system without economical influence on learning contents, study structures and vacancy decisions

  – democratisation and stenghtening of co- and self-administration in all educational institutions.

  We, the project group Education Strike 2009, call up for a forming of regional and local leagues. Engage yourself in our federalwide plannung: a different educational system is possible – and urgently needed!

  Project group Education Strike 2009

  Komentarz - autor: teeater — Maj 13, 2009 @ 12:27 am | Odpowiedz

 3. Juz dzis mamy taki wynik edukacji, ze na V roku ktos nie zna slowa „komercjalizacja” (mysli, ze komercjalizacja = upowszechnienie).
  Zrobcie cos, zeby kazdy Was zrozumial. Upraszczajcie jezyk lub wyjasniajcie go, np. „Nie wszystko na sprzedaz” zamiast „Stop komercjalizacji”.
  Powodzenia.

  Komentarz - autor: Dorota — Czerwiec 20, 2009 @ 7:49 pm | Odpowiedz

  • Dzieki za cenna uwage. caly czas staramy dopasowywac nasz jezyk do problemow jakie dostrzegaja nasi koledzy i kolezanki. pozdro!

   Komentarz - autor: konieckapitalizmu.wordpress.com — Czerwiec 21, 2009 @ 10:07 am | Odpowiedz

 4. naturally like your website but you need to test the spelling on several of your posts.
  Several of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to inform the truth however
  I’ll surely come again again.

  Komentarz - autor: X-Rays Tech — Kwiecień 16, 2013 @ 3:26 am | Odpowiedz

 5. I believe this is among the so much important info for
  me. And i am glad reading your article. However want to observation on few
  common things, The website style is perfect, the
  articles is really great : D. Excellent activity, cheers

  Komentarz - autor: Eduardo — Czerwiec 4, 2013 @ 7:53 pm | Odpowiedz

 6. you are truly a excellent webmaster. The website loading pace is amazing.

  It kind of feels that you’re doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you have done a magnificent job in this subject!

  Komentarz - autor: windows live messenger 9.0 — Czerwiec 25, 2013 @ 3:43 pm | Odpowiedz

 7. Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging
  for? you made blogging look easy. The overall look of your site is magnificent,
  let alone the content!

  Komentarz - autor: Texas Car insurance companies — Czerwiec 29, 2013 @ 12:11 am | Odpowiedz

 8. Hello There. I discovered your blog the use of msn. This is a very smartly written article.
  I’ll be sure to bookmark it and return to read extra of your helpful info.
  Thank you for the post. I will definitely return.

  Komentarz - autor: education — Grudzień 29, 2014 @ 1:49 pm | Odpowiedz

 9. Gundlach associe espéré qu’celui-là
  gagnait avouai deviner Comme docile seul ceinture immobilier
  analogue impression conçoive disparates d’la calmasse pourquoi l’abordabilité

  Komentarz - autor: complément de revenu — Kwiecień 28, 2015 @ 3:14 pm | Odpowiedz


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: