NIE dla komercjalizacji uczelni!

1 marca, 2010

Spal traktat boloński

Filed under: brak — Talib feminista @ 7:14 pm

bolognaburns.org

11-tego i 12-tego marca 2010 roku ministrowie edukacji 46-ściu krajów europejskich będą świętować w Wiedniu i Budapeszcie 10-tą rocznicę Procesu Bolońskiego. Biorąc pod uwagę obecną sytuację i toczące się protesty na wielu europejskich uniwersytetach, świętowanie to jest farsą.

Proces Boloński nie tylko jawnie nie osiągnął uzgodnionych celów poprawy mobilności; doprowadził także do zwiększenia ograniczeń w studiowaniu i w życiu studentów, a także zwiększył selektywność w dostępie do wyższej edukacji.

Fakt, że cały ten proces ma u podstawy rozumienie edukacji jako jedynie produkcji siły roboczej pod dyktat rynku, oddzwierciedlają jego uzgodnione cele. Dlatego naszym celem jest nie tylko mierzenie sukcesów i porażek Procesu Bolońskiego, ale także zakwestionowanie tego procesu oraz jego podstaw. Studia magisterskie i doktoranckie jako programy elitarne, które w szczególności wykluczają kobiety, wprowadzenie opłat za studia i niedofinansowywanie uniwersytetów, jak również od-demokratyzowywanie wnętrza systemu są tego oczywistymi symptomami.

Trudna sytuacja finansowa uniwersytetów zwiększa wpływy korporacji na edukację i badania naukowe. Ukierunkowanie nauczania na korporacyjne interesy nie tylko dotyka uniwersytetów, ale całego sektora edukacji. Dlatego możliwości wewnętrznie zdeterminowanego, a zarazem krytycznego uczenia się zostały skrępowane.

Mając na uwadze tę fatalną sytuację nie widzimy powodu aby świętować wokół Procesu Bolońskiego. Ogólnoeuropejskie protesty studentów, nauczycieli i innych pokazują, że ekonomizacja edukacji jest skierowania przeciw ich interesom.

Powołaliśmy 4 grupy, które zajmują się różnymi aspektami nadchodzących wydarzeń:

Demonstracja
Wiedeń – 11. Marca, 15:00 Westbahnhof

Różne pomysły blokad są dyskutowane.

Strajk
Korzystając z okazji tego wydarzenia, planujemy co najmniej dwudniowy strajk uniwersytecki we współpracy z pracownikami dydaktycznymi.

Kontr-konferencja
Trwa 12 i 13 marca, w tej części chcemy pracować, dyskutować i otwarcie wymienić się doświadczeniami związanymi z Procesem Bolońskim oraz możliwymi lepszymi politykami edukacyjnymi.

Międzynarodowa mobilizacja
Dużą częścią wydarzenia powinno być także zebranie wszystkich protestujących z różnych krajów i dyscyplin w celu wypracowania wspólnej strategii.

Chcemy aby to wydarzenie było zorganizowane i prowadzone przez wszystkich protestujących razem. Dlatego właśnie wzywamy do udziału, nie tylko w czasie samego wydarzenia, ale także podczas przygotowań (np. przez wkład w kontr-konferencję itp.)

Razem pokażemy, że nie zgadzamy się na świętowanie procesu, który sprowadza edukację do produkcji kapitału ludzkiego!

Ten protest i jego dalszy rozwój żyje dzięki naszemu udziałowi!

Kontakt: Wiedeń – mobilization.bolognaburns@gmail.com

Źródło: cia.bzzz.net – niezależny serwis informacyjny, wiele więcej newsów o ruchach edukacyjnych można odnaleźć tam w kategorii edukacja/prawa dziecka.

Spotkanie dotyczące alternatywnej strategii reformy szkolnictwa wyższego

Filed under: brak — Talib feminista @ 12:21 pm

W związku z planowanymi zmianami w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce, jakich propozycje zostały zawarte w dwóch “konkurencyjnych” dokumentach – Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010 – 2020 autorstwa Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (tutaj) i Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020, przygotowanej przez firmę Ernst and Young na zamówienie Minister Kudryckiej (tutaj), zapraszamy doktorantów i studentów na spotkanie dotyczące utworzenia grupy roboczej, która zajęłaby się krytyczną analizą i oceną zawartych w ww. dokumentach propozycji, a w przypadku dostrzeżenia takiej potrzeby, podjęła próbę skonstruowania alternatywnego projektu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego. Spotkanie odbędzie się 5.03 o 18 w Instytucie Filozofii w pokoju 325.

za: http://strajk-doktorancki.bzzz.net

13 lutego, 2010

Dokument roboczy – do ruchów edukacyjnych na świecie

Filed under: brak — Talib feminista @ 7:27 pm

Wstęp:

Podczas międzynarodowego spotkania w Monachium (Niemcy) pod koniec listopada 2009 działacze ruchów edukacyjnych w Austrii, Niemczech i Hiszpanii zebrali się i opracowani ten dokument.

Zwracamy się do lokalnych grup w Europie i pozostałych częściach świata z prośbą o przedyskutowanie tego tekstu i przesłanie informacji zwrotnej na adres united4education@riseup.net. Wasze odpowiedzi będą publikowane na forum http://emancipating-education-for-all.org i dyskutowane we wspólnym gronie podczas Kongresu Edukacyjnego w Bochum w Niemczech w czerwcu 2010, w którym, mamy nadzieję, weźmie udział jak najwięcej z Was. Sprawą zasadniczą jest zbudowanie silnej sieci kontaktów pomiędzy środowiskami ruchów edukacyjnych. Naszym celem jest wywołanie dyskusji na temat koncepcji edukacji i zebranie jak najliczniejszych opinii lokalnych środowisk i grup po to, aby spróbować sformułować stanowisko odzwierciedlające jedność w różnorodności walki o wolną i emancypacyjną edukację.

Wizja:
Podstawą sformułowania wizji jest zadanie sobie pytania o rolę systemu edukacji w społeczeństwie. Ponadto ruch edukacyjny – zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym – powinien samodzielnie zdefiniować edukację i tę własną definicję starać się włączyć w obszar społecznego dyskursu edukacyjnego. Poniżej opisujemy podstawowe założenia wolnej i emancypacyjnej edukacji.
Wierzymy, że w przeciwieństwie do szkolenia, edukacja musi być krytyczna. Musi być bezpłatna i dostępna dla wszystkich jednostek, a jej zadaniem jest wzmacnianie ludzi w próbach zrozumienia i krytycznej refleksji nad konfliktami interesów, jakie ich otaczają, a także skłonienie ich do namysłu nad własną rolą w społeczeństwie i do jej aktywnego kreowania. W takim rozumieniu edukacja oznacza emancypację. Szkolenie z drugiej strony jest wyłącznie nabywaniem umiejętności przydatnych na rynku pracy. Wolna i emancypacyjna edukacja, która jest dostępna dla wszystkich, stanowi warunek wstępny każdego społeczeństwa uznającego się za demokratyczne, edukacja krytyczna jest bowiem katalizatorem partycypacji politycznej.

System edukacji – „zderzenie interesów”:

Postrzegamy system edukacji jako platformę różnorodnych interesów, które częściowo przeczą sobie nawzajem. Są wśród nich interesy ekonomiczne, interesy państwa, interesy instytucji religijnych. Wszystkie te trzy nurty są strukturalnie przeciwne interesowi zezwalania ludziom na decydowanie o kierunkach, jakie ich życie powinno obierać. Ten interes, w przeciwieństwie do wymienionych, nie został jeszcze zorganizowany. Emancypacja umożliwia ludziom samostanowienie o swoim życiu. Do działaczy związanych z edukacją krytyczną należy stworzenie ram organizacyjnych dla interesów emancypacyjnych i wzmocnienie ich pozycji w strukturach zastanych platform interesów. Obecnie dominujące interesy – zwłaszcza te natury ekonomicznej – mają charakter globalny. Dlatego też jesteśmy przekonani, że my możemy działać jedynie poprzez tworzenie sieci i jednoczenie się w walce w sposób globalny.

Wyrażamy naszą solidarność z wszystkimi, którzy walczą o wolną i emancypacyjną edukację na świecie.
– działacze z ruchów edukacyjnych w Austrii, Niemczech i Hiszpanii

tłum: abd

9 lutego, 2010

Wielka Brytania – okupacja przeciwko zwolnieniom na uniwersytecie

Filed under: brak — Talib feminista @ 7:13 pm

Wczoraj ponad 100 studentów okupowało Uniwersytet Sussex. Studenci postanowili okupować uniwersytet po zakończeniu wczorajszej demonstracji w obronie miejsc pracy. Uniwersytet zamierza zwolnić 115 osób.

Dziś może do nich dołączy więcej osób. O godz. 12:30 ma rozpocząć się nowy protest przed uniwersytetem.

http://defendsussex.wordpress.com/

Blog na WordPress.com.